Oppilaskunta

Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan,jossa saadaan valmiuksia yhteiskunnallista toimintaa varten. Oppilaskuntaa ohjaavat kuraattori ja vapaa-ajan ohjaaja.

Opistoneuvosto vastaa oppilaskunnan toiminnasta. Opistoneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti, joka valitaan vaaleilla. Lautakunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii opistoneuvoston jäsenenä. Lisäksi opistoneuvostoon kuuluu henkilöstön edustaja, johtokunnan edustaja sekä kuraattori ja vapaa-ajan ohjaaja. Kaikki opiston opiskelijat ja työntekijät toimivat jonkun lautakunnan jäseninä.

Opistoneuvosto kokoontuu lukuvuoden aikana keskiviikkoisin ja sen alaisuudessa toimivat lautakunnat keskimäärin joka toinen viikko. Neuvostossa ideoidaan opiston yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa oppilaiden omien ajatusten pohjalta. Oppilaiden ideat käsitellään opistoneuvostossa ja viedään tarvittaessa eteenpäin kasvatustiimiin. Kasvatustiimin oppilaskuntaa koskevat asia välittyvät lautakuntiin opistoneuvoston kautta.

Opistoneuvoston alaisia lautakuntia on 10. Ne muodostetaan suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen perusteella, minkä kartoittamiseksi opiskelijoille toteutetaan lukuvuoden aluksi kysely. Lautakunnat osallistuvat vuorollaan viikonvaihteiden teemapäivien järjestämiseen ja osallistuvat varojen keräämiseen kevään opintomatkan hyväksi.

 • Hevostenhoitolautakunta
  Huolehtii päivittäin opiston hevosista sekä opiskelijoiden tuomista hevosista yhteistyössä omistajien kanssa. Lisäksi lautakunta osallistuu toimintansa puitteissa erilaisiin ulkoilutapahtumiin. Tavoitteena on oppia ottamaan vastuuta päivittäisistä työtehtävistä sekä innostaa muita hevosten pariin.
 • Kioskilautakunta
  Vastaa opiston kioskin ylläpitämisestä ja järjestää toimintansa puitteissa tempauksia, joiden avulla kerätään varoja opintomatkan hyväksi. Tavoitteena on oppia yhteistyötaitoja ja yhdessä yrittämistä.
 • Keittiölautakunta
  Ideoi ja kehittää opiston ruokailutapahtumiin liittyviä asioita sekä järjestää toimialaansa liittyviä tapahtumia oppilaskunnan hyväksi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lautakunta huolehtii seurakahvituksesta ja retkien eväistä. Lautakunta koulutetaan omavalvontaan syksyllä. Tavoitteena on oppia vastuunkantamista ja yhdessä tekemisen taitoja.
 • Liikuntalautakunta
  Huolehtii opiston monipuolisten liikuntatapahtumien, terveystempauksien ja kuntokampanjan järjestämisestä. Lautakunta organisoi erilaisia turnauksia, ohjaa yhteisiä pelivuoroja sekä huolehtii liikuntavälinevaraston järjestyksestä yhteistyössä siivoojien kanssa. Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita terveisiin elämäntapoihin ja liikunnan säännölliseen harrastamiseen.
 • Musiikkilautakunta
  Järjestää musiikkitapahtumia ja huolehtii opiston laulukansioista ja -vihkoista. Tavoitteena on innostaa opistolaisia hyvän musiikin ja laulamisen harrastukseen sekä luoda musiikkitoiminnan avulla yhteishenkeä. Lautakunta osallistuu musiikkikahvila-tapahtuman järjestämiseen.
 • Ohjelmalautakunta
  Järjestää ohjelmailtoja yhteistyössä kuraattorin, vapaa-ajan ohjaajan, opettajien ja muiden lautakuntien kanssa. Lautakunta on osaltaan mukana teemapäivien toteuttamisessa vastuuhenkilöinä toimivan opettajan kanssa. Lautakunta ideoi ja organisoi ohjelmia vuodenaikojen tapahtumien mukaisesti. Tavoitteena on luoda yhteishenkeä ja rohkaista opiskelijoita aktiiviseen osallistumiseen.
 • Tekninen lautakunta
  Osallistuu opiston kiinteistöjen huoltamiseen yhteistyössä kiinteistönhoitajan kanssa. Tavoitteena on tekemällä oppiminen, yhteistyötaitojen oppiminen sekä vastuun ottaminen oman elinympäristön kunnostamisesta.
 • Somelautakunta
  Somelautakunta tuottaa valokuva- ja videomateriaalia opistovuoden arjesta ja eri tapahtumista. Lautakunta päivittää myös opiston Instagram- ja Facebook-tiliä sekä tuottaa videoblogin opiston YouTube-kanavalle. 
 • Viihtyvyyslautakunta
  Vastaa opiston ympäristötalkoista sekä ideoi ympäristöön liittyvien teemapäivien ohjelmaa. Lautakunta vastaa opistobussin siisteydestä. Lautakunta kehittää opiston viihtyvyyttä henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on edistää elinympäristön kunnioittamista, parantaa opiston viihtyvyyttä ja edistää kestävän kehityksen toteutumista opistossa.
 • AntiPassive-lautakunta
  Lautakunta ideoi ja ohjaa opiston iltaelämään vapaaehtoista tekemistä. Lautakunnan toiminnan tavoitteena on kannustaa kaikkia mukaan touhuamaan yhdessä, edistämään hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä.