Oppimisnäkemys

Opiston opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan konstruktivististen oppimisnäkemysten periaatetta. Niiden mukaan ihminen on aktiivinen oppija, joka itse konstruoi eli rakentaa tietoa hierarkisesti rakentuneiksi sisäisiksi malleiksi. Oppiminen on aktiivista yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta.

Opiskelija kantaa vastuun oppimisestaan, asettaa itse tavoitteensa, arvioi niiden toteutumista ja rakentaa kokemustensa pohjalta aiempia tietorakenteitaan. Hän oppii paljon opiskelijatovereiltaan yhteistoiminnallisen oppimisen kautta. Koska jokainen opiskelija hahmottaa maailmaa persoonallisesti, oppimisessa tarvitaan opiskelijan ja opettajan yhteissuunnittelua. Opiskelijan oppimistavoitteet jäsentyvät oppimisprosessin aikana.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oma-aloitteisuuteen, tiedon itsenäiseen soveltamiseen ja kokemiseen sekä kokemuksen kautta, tekemällä ja oivaltamalla oppimiseen. Opettaja on opiskelijasta aidosti kiinnostunut ja häntä kunnioittava ohjaaja, hyväksyvä mutta kriittinen arvioija, aito kehittäjä ja lämmin tukija, joka antaa opiskelijalle haasteita ja visioita, mutta antaa hänen visioida myös itse. Hän tähtää ohjaamisella siihen, että opiskelija käyttää ja soveltaa saavuttamiaan tietoja ja taitoja.

Sisäoppilaitoksen eli internaatin mahdollisuuksia hyödynnetään opetus- ja kasvatustyössä. Opistokoti toimii kodinomaisena oppimiskylänä, jossa toteutetaan internaattipedagogiikkaa:

  • Yksilöllinen ohjaaminen
  • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen
  • Monenlaisuuden kokeminen
  • Työssä oppiminen
  • Oppilaskunnan pienoisyhteiskunnassa toimiminen
  • Ongelmien ratkominen yhdessä
  • Elämäntaitojen oppiminen