Innovatiivisen ICT-oppimisympäristön kehittämishanke (ESR)

Innovatiivisen ICT-oppimisympäristön kehittämishankkeessa kehitettiin Reisjärven kristillisen opiston teknologiakoulutusrakennuksen ICT-oppimisympäristön toimintaa ja ICT-koulutusta.

Hankkeessa:

1. kehitettiin eLearning-oppimisympäristöä tuotannon ICT-koulusta varten. Hankkeen jälkeen opiston opiskelijat saavat suunnittelukoulutusta ja käytännön harjoittelua puu-, muovi- ja metalliteknologiassa ja elektroniikassa eLearning-ympäristöä hyödyntäen. Myönteisten kokemusten rohkaisemina opiskelijat hakevat entistä enemmän ICT-koulutukseen.

2. kehitettiin mikrokontrollerityöpajan toimintaa ja siihen liittyvää ICT-kurssia. Mikrokontrollerityöpajaa hyödynnetään opettajien ICT-täydennyskoulutuksessa ja perusoppijakson opiskelijoiden teknologiakursseilla hankkeen jälkeen.

3. edistettiin horisontaalista innovatiivisuutta ICT-koulutuksessa. Luotiin koulutusmalli, jossa tietotekniikka, yrittäjyyskoulutus, puu-, muovi- ja metalliteknologian ja taideaineiden opettaminen integroitiin toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä lisää opiskelijoiden motivaatiota teknologiakoulutukseen.

4. kehitettiin opetusmuotoja erityistä tukea tarvitseville ICT-koulutuksessa. Onnistumisen kokemukset ehkäisevät syrjäytymistä ja vahvistavat jatko-opiskelumahdollisuuksia. ICT-sovellutusten hyödyntäminen tukee elämänhallintaa ja opinnollista kuntoutumista.

5. kehitettiin opettajien Luova teknologiapäivä -täydennyskoulutuspäivä. Järjestettiin ICT-koulutuksen kehittämisseminaari, jonka nimi oli Luovuus, teknologiakoulutus ja erityisopetus. Hankkeen jälkeisessä koulutuksessa opettajat saavat valmiuksia ICT-koulutuksen toteuttamiseen ja ICT-sovellutusten hyödyntämiseen opetustyössään. Tämä edistää uuden teknologian hyödyntämistä kouluissa.

6. suunniteltiin alueen yrittäjien ICT-koulutusta: Järjestetään hankkeen jälkeen alueen yrittäjille kursseja, joissa teemoina ovat mm. luovuus ja teknologia. Kursseille osallistuneet saavat valmiuksia ICT-sovellutusten hyödyntämiseen ja yritysten väliseen verkottumiseen yritystoiminnassaan. Yritykset saavat samalla kokemuksen oppilaitosyhteistyöstä. Yritykset voivat vaikuttaa ICT-koulutuksen kehittämiseen työelämälähtöisesti.

7. kehitettiin oppilaitoksen, Teknokkaan ja yritysten yhteistyötä ICT-koulutuksessa: Luotiin ICT-koulutuksen alueellista yhteistyöverkostoa. Tämä tehostaa ja monipuolistaa alueen ICT-koulutuksen tarjontaa. Opiston ja Teknokkaan työntekijät osallistuivat yhdessä kansainvälisille teknologiamessuille Iso-Britanniassa.

Hankkeen toteutti Reisjärven kristillinen opisto. Opisto järjesti ICT-koulutuksen kehittämisseminaarin yhteistyössä Oulun yliopiston alaisen teknologiakasvatuskeskus Teknokkaan kanssa.  Teknokas toimi asiantuntijana seminaaripäivän ja koulutuksen suunnittelussa. ICT-alan yrityksistä ICT-koulutuksen suunnittelussa työelämäasiantuntijoina mukana olivat Ouman Oy Kempeleestä, ZEF Solutions Ltd Oulusta ja Ele-Products Oy Tyrnävältä.

Hankkeesta tuotettiin esittelyvideo. Hanke on saanut paljon näkyvyyttä alueellisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä. Tämä on lisännyt Reisjärven opiston teknologiakoulutuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Hankkeella on ollut jo tähän mennessä merkittävä vaikutus Reisjärven kristillisen opiston toimintaan ja teknologiakoulutuksen kehittämiseen. Opiston työntekijöiden taidot käyttää teknologialaitteita ja ohjelmistoja lisääntyivät ratkaisevasti. Eri oppiaineiden yhdistäminen ja yhteistyö on lisääntynyt. E-learning-oppimisympäristön hyödyntäminen opetus- ja ohjaustyössä on lisääntynyt. Teknologian hyödyntämisestä on tullut osa opettajan normaalia työtä. Asenteet teknologiaa kohtaan ovat muuttuneet aikaisempaa myönteisemmiksi ja motivaatio kouluttautua on lisääntynyt. Työntekijät kokivat, että luovuus lisääntyi opetustyössä hankkeen ansiosta. Tämä kaikki mahdollistaa ohjelmistoja ja laitteistoja hyödyntävien kurssien suunnittelemisen ja toteuttamisen.

Innovatiivisen ICT-oppimisympäristön kehittämishanke toteutui suunnitellulla tavalla. Sen tuloksilla on laaja merkitys Reisjärven kristillisen opiston toimintaan, hankkeen kohderyhmiin ja välillisiin kohderyhmiin.